top of page

PRIVACYBELEID KOBALT & CO

 

Kobalt & Co is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de daarop van  toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Kobalt & Co is een project onder de verantwoordelijkheid van Stichting Schoonoord Studio’s, die daarmee de eindverantwoordelijke is voor het privacybeleid van Kobalt & Co en de inhoud van deze privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Kobalt & Co verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst waarvan jij gebruikmaakt en/of activiteit waaraan jij deelneemt:

 

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens ( Straatnaam, Postcode & Woonplaats)

 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer)

 • Overige persoonsgegevens die jij zelf actief verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van een (contact)formulier op de website www.kobaltenco.nl door één van onze ruimtes te huren en op enig overige wijze, zowel in correspondentie en telefonisch

 

Kobalt & Co heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers en/of bezoekers van onze activiteiten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd

We  kunnen  echter  niet  (altijd) controleren  of  een website bezoeker/deelnemer aan onze activiteiten  ouder dan 16  jaar  is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via: info@kobaltenco.nl

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kobalt & Co verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/activiteiten/werkzaamheden. Kobalt & Co verwerkt uw persoonsgegevens voor o.m. de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw reservering van onze ruimte(s) voor een expositie, workshop e.a. activiteiten

 • Jouw bezoek bezoek/deelname aan één van onze activiteiten

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Opstellen van een overeenkomst

 • Het uitvoeren van werkzaamheden / overeenkomsten

 • Leveren van onze diensten

 • Organiseren van onze activiteiten

 • Verzenden van (digitale) nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten

 • Verzenden van (digitale) uitnodigingen voor onze activiteiten

 • Toesturen van informatie over wijziging van diensten/activiteiten

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en/of activiteiten uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kobalt & Co neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen  hebben  voor  personen. Het  gaat  hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,  zonder  dat  daar een mens  (bijvoorbeeld een medewerker van Kobalt & Co) tussen zit.

 

Bewaartermijnen

Kobalt & Co bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt in principe 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kobalt & Co deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor  het uitvoeren van de overeenkomst en/of indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/activiteiten/werkzaamheden en/of  op grond van wettelijke verplichtingen.

 

Met  derden die jouw gegevens verwerken in opdracht van Kobalt & Co, sluit Kobalt & Co een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kobalt & Co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kobalt & Co nooit uw persoonsgegevens aan andere partijen dan deze derden, met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Dit wordt alleen gedaan met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kobalt & Co gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kobalt & Co gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kobalt & Co en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat jij bij Kobalt & Co een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jouw heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

privacy@Kobalt & Co.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Klachtrecht bij toezichthouder

Kobalt & Co wil jou er graag op wijzen dat jij de  mogelijkheid  hebt om  een klacht in  te  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Kobalt & Co persoonsgegevens beveiligt

Kobalt & Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt  passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een zgn. datalek register.

 

Onze contactgegevens:

Adres:                          Kobalt & Co p/a Stichting Schoonoord Studio’s
                                   Zaagmolendrift 35
                                   3036 JX  Rotterdam

Telefoonnummer:       +31 6 260 609 80

E-mailadres                 info@kobaltenco.nl

bottom of page